استانداردهای حسابداری چیست؟

استاندارد حسابداری مجموعه ای از اصول، قوانین و رویه های مشترک است که موجب شفاف سازی در گزارش های مالی می شود.

استانداردهای حسابداری سیاست های حسابداری مالی و شیوه های حسابداری را تعریف می کند. به عبارت دیگر استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند و به نوعی می توان آنها را قلمرو فعالیت حسابداران دانست.

استانداردهای-حسابداری

وزارت دارایی و امور اقتصادی سازمان حسابرسی کشور، بنابر ماده ۶ فصل دوم اساسنامه سازمان حسابرسی، به امور استانداردهای حسابرسی و استانداردهای حسابداری رسیدگی می نماید.

دانلود لیست استانداردهای حسابداری

 1. استاندارد حسابداری شماره ۱ – نحوه ارائه صورت های مالی
 2. استاندارد حسابداری شماره ۲ – صورت جریان وجوه نقد
 3. استاندارد حسابداری شماره ۳ – درآمد عملیاتی
 4. استاندارد حسابداری شماره ۴ – ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی
 5. استاندارد حسابداری شماره ۵ – رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
 6. استاندارد حسابداری شماره ۶ – گزارش عملکرد مالی
 7. استاندارد حسابداری شماره ۷ – (حسابداری مخارج تحقیق و توسعه (این استاندارد حذف شده و با استاندارد شماره ۱۷ دارایی تلفیق شده است))
 8. استاندارد حسابداری شماره ۸ – حسابداری موجودی مواد و کالا
 9. استاندارد حسابداری شماره ۹ – حسابداری پیمانهای بلندمدت
 10. استاندارد حسابداری شماره ۱۰ – حسابداری کمکهای بلاعوض دولت
 11. استاندارد حسابداری شماره ۱۱ – داراییهای ثابت مشهود
 12. استاندارد حسابداری شماره ۱۲ – افشای اطلاعات اشخاص وابسته
 13. استاندارد حسابداری شماره ۱۳ – حسابداری مخارج تأمین مالی
 14. استاندارد حسابداری شماره ۱۴ – نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری
 15. استاندارد حسابداری شماره ۱۵ – حسابداری سرمایه گذاریها
 16. استاندارد حسابداری شماره ۱۶ – تسعیر ارز
 17. استاندارد حسابداری شماره ۱۷ – داراییهای نامشهود
 18. استاندارد حسابداری شماره ۱۸ – صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی
 19. استاندارد حسابداری شماره ۱۹ – ترکیبهای تجاری
 20. استاندارد حسابداری شماره ۲۰ – سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته
 21. استاندارد حسابداری شماره ۲۱ – حسابداری اجاره ها
 22. استاندارد حسابداری شماره ۲۲ – گزارشگری مالی میان دوره ای
 23. استاندارد حسابداری شماره ۲۳ – حسابداری مشارکتهای خاص
 24. استاندارد حسابداری شماره ۲۴ – گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری
 25. استاندارد حسابداری شماره ۲۵ – گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف
 26. استاندارد حسابداری شماره ۲۶ – فعالیتهای کشاورزی
 27. استاندارد حسابداری شماره ۲۷ – طرحهای مزایای بازنشستگی
 28. استاندارد حسابداری شماره ۲۸ – فعالیتهاى بیمه عمومى
 29. استاندارد حسابداری شماره ۲۹ – فعالیتهای ساخت املاک
 30. استاندارد حسابداری شماره ۳۰ – سود هر سهم
 31. استاندارد حسابداری شماره ۳۱ – داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده
 32. استاندارد حسابداری شماره ۳۲ – کاهش ارزش داراییها
 33. استاندارد حسابداری شماره ۳۳ – مزایای بازنشستگی کارکنان
 34. استاندارد حسابداری شماره ۳۴ – رویه های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات
 35. استاندارد حسابداری شماره ۳۵ – مالیات بر درآمد
 36. استاندارد حسابداری شماره ۳۶ – ابزارهای مالی – ارائه
 37. استاندارد حسابداری شماره ۳۷ – ابزارهای مالی – افشا
 38. استاندارد حسابداری شماره ۳۸ – ترکیبهای تجاری
 39. استاندارد حسابداری شماره ۳۹ – صورتهای مالی تلفیقی
 40. استاندارد حسابداری شماره ۴۰ – مشارکتها
 41. استاندارد حسابداری شماره ۴۱ – افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر

You cannot copy content of this page