مشاوره مالیاتی

گروه خدمات مالی هونامیک مشاوره مالیاتی و مالی خود را به صورت مشاوره تلفنی و حضوری در بخش مالیات بر درآمد ، خدمات حسابداری ، مالیات بر ارزش افزوده ، بیمه و سایر بخش ها به شرکت ها (اشخاص حقوقی) و اشخاص حقیقی و حسابداران ارائه می‌دهد که شامل راهکارهایی برای کاهش مالیات ، جرائم مالیاتی ، جرائم مالیات بر ارزش افزوده ، رفع بدهی های مالیاتی و بهبود فرآیند سیستم مالیاتی از طریق رعایت قوانین مالیاتی ، تنظیم لوایح مالیاتی و دفاعیه مالیاتی صورت می پذیرد

You cannot copy content of this page