سامانه مجازی “ارث” برای ارسال اظهارنامه مالیات بر ارث

برای سادگی کار مودیانی که نیاز به ارسال اظهارنامه مالیات بر ارث دارند، “سامانه ارث” ایجاد شده تا مودیان به صورت مجازی، اظهارنامه های خود را تسلیم سازمان امور مالیاتی نمایند.

You cannot copy content of this page