آیا با غیرفعال کردن کارتخوان نیاز به پرداخت مالیات هست؟

مالیات کارتخوان و فعال کردن یا غیرفعال کردن کارتخوان ها، یکی از سوال هایی است که در این برهه زمانی ذهن مودیان رو به خود مشغول کرده است.

You cannot copy content of this page