آیا با غیرفعال کردن کارتخوان نیاز به پرداخت مالیات هست؟

با توجه به قانون مالیاتی جدید، وضعیت مالیاتی اشخاصی که کارتخوان های خود را غیر فعال می کنند به شرح زیر محاسبه خواهد شد:

You cannot copy content of this page