تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم چیست؟

Picture of نویسنده مطلب:

نویسنده مطلب:

هونامیک

سازمان مالیاتی به منظور حمایت از اشتغال‌زایی تسهیلاتی در نظر می‌گیرد تحت عنوان تبصره 100 درنظر میگیرد که تعریف و شرایط آن از این قرار است:

تبصره ماده 100 قانون مالیات مستقیم، قانون مالیاتی جدیدی است که توسط سازمان مالیاتی به تصویب رسیده است. تبصره ماده 100 قانون مالیات مستقیم به منظور حمایت از رونق کسب و کارهای متوسط و ضعیف و اشتغال‌زایی ، همه ساله برای برخی از شغل ها در سطح جامعه، تسهیلاتی در نظر می‌گیرد. به این صورت که هرگاه درآمد حاصل از فروش یا ارائه محصولات (کالا یا هرگونه خدمات) برای این گروه از مشاغل در یک سال مالیاتی، کمتر از سقف تعیین شده از سوی سازمان مالیاتی باشد، صاحبان مشاغل مذکور از انجام بخشی از تکالیف مالیاتی معاف خواهند بود. مالیات این دسته از مودیان به صورت مقطوع محاسبه می‌شود.

حدنصاب درآمد جهت استفاده از تسهیلات تبصره ماده 100 سال 1401 چقدر است ؟

بر اساس بند «م» تبصره «6» قانون بودجه سال 1401 و همچنین جزء 1 بند الف دستورالعمل شماره 200/1401/527 مورخ 1401/3/3، سقف برخورداری از معافیت‌های تبصره ماده 100 برای عملکرد سال 1400، «سی برابر» معافیت ماده 84 ق.م.م (مالیات بر درآمد حقوق) در نظر گرفته شده است. مبلغ معافیت مالیات بر درآمد حقوق برای سال 1400، معادل چهل و هشت میلیون تومان (480,000,000 ريال) بود؛ به این ترتیب، حد نصاب درآمد حاصل از فروش صاحبان مشاغل برای استفاده از تسهیلات تبصره ماده 100 برای عملکرد سال 1400، معادل یک ملیلیارد و چهارصد و چهل میلیون تومان (14 میلیارد و 400 میلیون ريال) خواهد بود.

مهلت استفاده از تسهیلات تبصره ماده 100 قانون مالیات

آخرین مهلت مقرر برای تسلیم فرم تعیین مالیات مقطوع تبصره ماده 100 سال 1400، پایان روز سه شنبه 31 خرداد ماه 1401 خواهد بود.
اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغلی که شرایط استفاده از تسهیلات تبصره ماده 100 را دارند، اما تمایل به استفاده از تسهیلات این ماده قانونی را ندارند، موظفند نسبت به تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد خود تا 31 خرداد ماه 1401 اقدام نمایند؛ در غیر این صورت مشمول جرایم عدم تسلیم اظهارنامه خواهند شد.

مشمولین استفاده از تبصره ماده 100 ق.م.م چه کسانی هستند ؟

کلیه صاحبان مشاغل گروه‌های اول، دوم و سوم مالیاتی مشروط بر آن که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1400، حداکثر یک ملیلیارد و چهارصد و چهل میلیون تومان (سی برابر معافیت موضوع ماده 84 ق.م.م در سال عملکرد) باشد.
این مودیان در صورتی که فرم مربوط به استفاده از تبصره ماده 100 ق.م.م را حداکثر تا پایان روز 1401/3/31 تکمیل و ارسال نمایند، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.

بر اساس اطلاعیه جدید سازمان مالیاتی، اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل به سه گروه مالیاتی تقسیم میشوند. جدیدترین گروه بندی مشاغل مالیاتی همه ساله بر اساس میزان درآمد اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل، اعلام می‌شود. این گروه‌ها در خصوص نگهداری و ارائه اسناد و مدارک با یکدیگر متفاوت هستند.

نحوه تعیین مالیات مقطوع برای عملکرد سال 1400

بر اساس دستورالعمل تبصره ماده 100 ق.م.م، صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از تسهیلات این دستورالعمل را دارند، باید از طریق سامانه الکترونیکی مالیات و تکمیل فرم مربوطه مراتب را به سازمان مالیاتی اعلام نمایند.

تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم
تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم


در فرم تبصره ماده 100، مالیات مقطوع مودیان بر اساس موارد زیر و بر اساس قوانین و مقررات تعیین می‌شود:

اطلاعات موجود و دریافتی از پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان مالیاتی

فروش ابرازی مودی

در این مرحله مودی دو انتخاب پیش رو دارد:

 1. پذیرش مالیات مقطوع تعیین شده
 2. عدم پذیرش مالیات مقطوع
مودی مالیات مقطوع تعیین شده را می پذیرد

چنانچه مالیات تعیین شده مورد پذیرش مودی باشد، مودی می‌تواند با تسلیم فرم مذکور از شرایط این دستورالعمل بهره‌مند شود.

مودی مالیات مقطوع تعیین شده را نمی پذیرد

در صورتی که اطلاعات موجود در فرم تبصره ماده 100، مورد پذیرش مودی نباشد، باید نسبت به تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی مطابق با قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
لازم به ذکر است، تسلیم فرم مالیات مقطوع توسط مودی، به عنوان آخرین اقدام در مهلت قانونی (31 خرداد 1401) به منزله پذیرش کلیه شروط دستورالعمل از جانب مودی خواهد بود.

مودیانی که مجموع فروش کالا و یا ارائه خدمات آنها در سال 1400 بیشتر از مبلغ یک ملیلیارد و چهارصد و چهل میلیون تومان (14,400,000,000 ریال) باشد، نباید منتظر دستورالعمل تبصره 100 مالیات مقطوع بمانند. این دسته از مودیان مکلف به تکمیل و تسلیم اظهارنامه، پرداخت مالیات بر اساس نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم و همچنین نگهداری کلیه اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات ها هستند.

تسهیلات مشمولین تبصره ماده 100 ق.م.م

صاحبان مشاغل مشمول تبصره ماده 100، از تسهیلات زیر برخوردار خواهند شد:

 • معافیت از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394
 • معافیت از تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی
 • محاسبه و مطالبه مالیات بر عملکرد سالیانه مشاغل به صورت مقطوع

چه کسانی مشمول استفاده از تبصره ماده 100 ق.م.م نمیشوند؟

مودیانی که حداقل یکی از شرایط زیر را دارا باشند، مشمول استفاده از تسهیلات تبصره ماده 100 نیستند:

 • درآمد مودی (حاصل از فروش کالا یا ارائه خدمات) در سال 1400 بیشتر از یک ملیلیارد و چهارصد و چهل میلیون تومان ریال باشد.
 • به عنوان آخرین اقدام قبل از 1401/3/31، فرم درخواست استفاده از تبصره ماده 100 ق.م.م را تکمیل ننموده باشد.
 • فرم درخواست استفاده از تبصره ماده 100 ق.م.م را در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی ارسال نکرده باشد.
 • مودی، متقاضی استفاده از معافیت‌های مواد قانونی 137، 165 و 172 ق.م.م برای عملکرد سال 1400 باشد.
 • کلیه صاحبان مشاغلی که در کنار فعالیت اصلی خود، از بانک مرکزی سکه خریداری کرده‌اند؛ در صورتی که سکه‌ها را طی سال 1400 دریافت نموده باشند، برای پرداخت مالیات سکه موظف به تکمیل و ارسال اظهارنامه به صورت مجزا و بر اساس دستورالعمل‌های مالیات سکه هستند.

کتمان درآمد در تکمیل فرم تبصره ماده 100

در صورت وجود اسناد و مدارک مثبته‌ای که نشان دهد مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی در سال 1400 بیش از مبلغ ابرازی در فرم سازمان امور مالیاتی است، دو حالت برای مودی رخ می‌دهد:

 1. مجموع درآمد مودی (درآمد ابرازی و کتمان شده) کمتر از یک ملیلیارد و چهارصد و چهل میلیون تومان است
 2. مجموع درآمد مودی (درآمد ابرازی و کتمان شده) بیشتر از یک ملیلیارد و چهارصد و چهل میلیون تومان است

مجموع درآمد مودی کمتر از حدنصاب تبصره ماده 100 است

در این صورت مابه‌التفاوت مالیات متعلقه محاسبه و مطالبه می‌شود. دقت کنید که مالیات قابل مطالبه برابر با مالیات متعلقه پس از کسر مالیات مقطوع مورد پذیرش مودی خواهد بود.

مجموع درآمد مودی بیشتر از حدنصاب تبصره ماده 100 است

در این صورت مودی مشمول جرایم زیر خواهد بود:

 • مالیات بر اساس رسیدگی ماده 97 قانون مالیاتها محاسبه و مطالبه می‌شود.
 • مودی مشمول جرایم تعیین شده از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی (30% غیرقابل بخشش مالیات متعلق) در مهلت مقرر خواهد بود.
 • مودی امکان استفاده از کلیه معافیت‌ها از جمله معافیت‌های موضوع ماده 101 ق.م.م و نرخ صفر مالیاتی را از دست خواهد داد.

از آنجا که مودیان مشمول تبصره 100 از نگهداری اسناد و مدارک معاف هستند، قضاوت در خصوص درآمد آنها بر اساس کلیه اسناد و مدارک مثبته به دست آمده خرید، بهای تمام شده کالای فروش رفته و بهای تمام شده خدمات ارائه شده و رعایت مقررات ماده 41 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م، انجام خواهد شد.
اما در صورتی که مودی نسبت به ارائه اسناد و مدارک مستند برای بخشی از اقلام خرید در موجودی کالای پایان دوره اقدام نماید، این بخش از کالاها در مالیات عملکرد سال 1400 محاسبه نشده و به فروش سنوات بعد اضافه خواهد شد.

نکات پایانی

 • بر اساس جزء 3 بند الف دستورالعمل 200/1401/527 مورخ 1401/3/3، در صورتی که مودی امکان پرداخت مالیات مقطوع تعیین شده را به صورت یکجا تا پایان خرداد ماه 1401 نداشته باشد، می‌تواند مالیات خود را حداکثر طی 4 قسط مساوی به سازمان پرداخت نماید. به یاد داشته باشید عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر مشمول جریمه موضوع ماده 190 ق.م.م خواهد بود.
 • مودیانی که مالیات عملکرد سال 1399 آنها به قطعیت نرسیده است، در صورت تمایل، می‌توانند با تکمیل فرم مربوطه از تسهیلات تبصره ماده 100 ق.م.م و پرداخت مالیات مقطوع استفاده نمایند.
 • اما در صورتی که مالیات عملکرد سال 1399 آنها در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی کاهش یابد، تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال 1400 آنها نخواهد داشت.
 • مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال 1400 مشمول حکم بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه سال 1400 (کسر مالیات تکلیفی پزشکان از دستمزد آنها) بوده‌اند، معادل مالیات تعیین شده با توجه به فرم تبصره 100 و یا مالیات مکسوره آنها، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین می‌شود.

از همراهی گرم شما سپاسگزاریم. شما میتوانید با مراجعه به قسمت بلاگ سایت هونامیک، از تازه ترین اخبار دنیای مالیات و حسابداری، مطلع شوید.

مشاوره رایگان، یک گزینه مناسب و به صرفه برای تمام مشاغل حرفه ایست و شما هم اکنون به اندازه تنها یک کلیک تا تماس فاصله دارید.

به روز بمانید

تازه های حسابداری و مالیاتی

You cannot copy content of this page